088 265 5455
Поръчки по телефона

Меню
Меню

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН biberon

 

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящите общи условия имат характера и силата на сключен между страните договор.

 • случай че имате въпроси относно съдържанието на настоящите условия, може да се свържете с нашия екип посредством имейл адрес: [email protected].

Срокът за отговор на постъпили запитвания е до 14 дни.

 

Ако не сте съгласни с настоящите Общи условия, моля да преустаshopновите използването на услугите на онлайн магазина.

 • Настоящите Общи условия са приети от „К и К 92“ ЕООД (наричано по-долу само ПРОДАВАЧ/ТЪРГОВЕЦ) на основание чл. 16 от Закона за задълженията и договорите и чл. 298 от Търговския закон и уреждат:
 • условията за ползване на уебсайта: https://biberon.bg (наричан по-долу само “Сайт”) от Ползвателите на предлаганите от него услуги;
 • условията, реда и начина за сключване на договори за покупко-продажба между ПРОДАВАЧ/ТЪРГОВЕЦ и Ползвателите на Сайта;
 • правата и задълженията на ПРОДАВАЧ/ТЪРГОВЕЦ и на съответните Ползватели по сключените помежду им договори за покупко-продажба, включително, сроковете и начините за доставка на поръчаните стоки, тяхното плащане и получаване, условията и реда за предявяване на рекламации и връщане на закупени продукти.
 • Приемането на настоящите Общи условия от Ползвателите на Сайта е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между ПРОДАВАЧ/ТЪРГОВЕЦ и съответния Ползвател и за извършването на доставка на поръчаните стоки.
 • ПРОДАВАЧЪТ/ТЪРГОВЕЦЪТ има право, но не е задължен да влиза в правоотношения и да извършва доставки спрямо Ползватели, които не са приели настоящите Общи условия.
 • Приемането на настоящите Общи условия от Ползвателите се извършва чрез маркирането на полето (чекбокса) “Запознах се с Общите условия и ги приемам” в рамките на процедурата по регистрация или на подаване на поръчка от Ползвател със статут на “гост” на Сайта и след като Ползвателят е въвел изискваните от тези процедури лични данни.
 • Общите условия са публикувани на видно място на Сайта и са достояние на всеки посетител.
 • Публикуването на стоки на Сайта се счита за публична покана за отправяне на съответно предложение до ПРОДАВАЧА/ТЪРГОВЕЦА за сключване на договор за покупко-продажба по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон.
 • Маркирането на полето (чекбокса) “Запознах се с Общите условия и ги приемам” в рамките на процедурата по регистрация или на подаване на поръчка от Ползвател със статут на “гост” на Сайта създава необорима презумпция, че:

Ползвателят се е запознал с Общите условия, преди да ги приеме и че приема същите. С маркирането на полето (чекбокса) “Запознах се с Общите условия и ги приемам” Ползвателят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.

 1. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „К и К 92“ ЕООД, ЕИК 206365513, със седалище и адрес на управление: България, гр. Велико Търново, ул. „Магистрална“ № 3, ет. 4, наричано по-долу за краткост ПРОДАВАЧ/ТЪРГОВЕЦ, и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛ И / ИЛИ ПОЛЗВАТЕЛ, на платформата за електронна търговия https://biberon.bg, наричана по-долу https://biberon.bg.

ІІ. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА/ТЪРГОВЕЦА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на ПРОДАВАЧА: „К и К 92“ ЕООД;
 2. Седалище и адрес на управление: България, гр. Велико Търново, ул. „Магистрална“ № 3, ет. 4;
 3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, гр. Велико Търново, ул. „Магистрална“ № 3, ет. 4;
 4. Данни за кореспонденция: България, гр. Велико Търново, ул. „Магистрална“ № 3, ет. 4, телефон 0882/337777
 5. Вписване в публични регистри: ЕИК 206365513;
 6. Контролн органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София 1592, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 91 53 519

факс: (02) 91 53 525

Email: [email protected]

Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, ул. „Врабча“ № 1, ет. 3, 4 и 5,

тел.: 02 / 933 05 65

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Email: [email protected]

Уеб сайт:  www.kzp.bg

 1. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 206365513

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 3. https://biberon.bg e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет https://biberon.bg, чрез която ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ПРОДВАЧА в платформата стоки, включително следното:

 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на ПРОДАВАЧA/ТЪРГОВЕЦА и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 3. Да сключват с ПРОДАВАЧА/ТЪРГОВЕЦА договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от в платформата https://biberon.bg;
 4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори, вкл. чрез електронни средства за разплащане.
 5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от

ПРОДАВАЧА/ТЪРГОВЕЦА в платформата http://www.biberon.bg;

 1. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ПРОДАВАЧА/ТЪРГОВЕЦА в платформата http://www.biberon.bg чрез интерфейса на страницата на http://www.biberon.bg, достъпна
 • Интернет;
 1. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата http://www.biberon.bg в Интернет;
 2. Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

Чл. 4. ПРОДАВАЧЪТ/ТЪРГОВЕЦЪТ в платформата https://biberon.bg организира доставянето на стоките и гарантира правата на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, предвидени в закона,

 • рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) ПОТРЕБИТЕЛИТЕ сключват с ПРОДАВАЧА/ТЪРГОВЕЦА в платформата https://biberon.bg договор за покупко-продажба на стоките, на адрес https://biberon.bg. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на ПРОДАВАЧА/ТЪРГОВЕЦА в платформата.

 • По силата на сключения с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ договор за покупко-продажба на стоки, ПРОДАВАЧЪТ/ТЪРГОВЕЦЪТ в платформата http://www.biberon.bg се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на ПОТРЕБИТЕЛЯ на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора с ПРОДАВАЧА/ТЪРГОВЕЦА в платформата http://www.biberon.bg.
 • ПОТРЕБИТЕЛИТЕ заплащат на ПРОДАВАЧА/ТЪРГОВЕЦА на платформата http://www.biberon.bg възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в платформата http://www.biberon.bg и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата http://www.biberon.bg. В случай на техническа грешка на цената, ПРОДАВАЧЪТ/ТЪРГОВЕЦЪТ незабавно уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за правилната цена на продукта и има право да откаже направена поръчка, поради грешно изписване на реалната й цена.

Чл. 6. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ и ПРОДАВАЧЪТ/ТЪРГОВЕЦЪТ в платформата http://www.biberon.bg се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

 • Предполага се, че електронните изявления, извършени от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ при извършване на регистрация, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е въвел съответното име и парола за достъп.
 • Приемането на Общите условия може да се осъществи и при регистрацията на потребителски профил на Сайта или при извършването на поръчка като гост на Сайта.
 • Приемането на Общите условия е задължителна предпоставка за сключването на Договор за продажба. Приемането се осъществява посредством маркирането на чек-бокс поле с текст „Запознат съм и приемам Общите условия на Онлайн магазин „biberon“. Посредством отбелязването на това поле, ПОТРЕБИТЕЛЯТ извършва изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.
 1. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА https:// biberon.bg

Чл. 7. (1) За да използва https://biberon.bg за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп или да се лeгитимира чрез профила си във facebook или google, с което се счита, че е приел настоящите общи условия. Приемане на настоящите общи условия се извършва и при финализиране на всяка поръчка от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 • Името и паролата за отдалечен достъп се определят от ПОТРЕБИТЕЛЯ, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на ПРОДАВАЧА/ТЪРГОВЕЦА в платформата https://biberon.bg, съобразно посочената в него процедура. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат възможност да извършват поръчки на стоки и от профил в социалните мрежи facebook и google.
 • С попълване на данните си в потребителската кошница и натискане на бутона "Поръчай", ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е
 • тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
 • ПРОДАВАЧЪТ/ТЪРГОВЕЦЪТ потвърждава извършената от ПОТРЕБИТЕЛЯ поръчка по електронна поща. Създава се акаунт на ПОТРЕБИТЕЛЯ и между него и ПРОДАВАЧА/ТЪРГОВЕЦА възникват договорни отношения.
 • При извършване на регистрацията или поръчката ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да предостави верни и актуални данни. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката си.
 • За да се счита договорът за сключен, офертата следва да бъде приета и потвърдена от ПРОДАВАЧА. Приемането и потвърждаването на офертата се извършва посредством изпращане на съобщение с потвърждение от ПРОДАВАЧА до ПОТРЕБИТЕЛЯ за приетата Поръчка, което трябва да съдържа задължително:
 • описание на артикула;
 • номер на поръчка;
 • номер на товарителница;
 • информация за поръчката – адрес за доставка, посочено лице за контакт и страна по договора;
 • начин на плащане и дължима сума;
 • срок за доставка, съгласно избрания метод на доставка.
 • Има ограничение за ползване на сайта и реализиране на поръчки от малолетни и непълнолетни лица.

Чл.8. (1) Онлайн-магазинът http://www.biberon.bg си запазва правото да променя цените на продуктите по свое усмотрение, без да уведомява изрично потребителите за настъпилите промени. Политиката на ценообразуването е търговска тайна и като такава не подлежи на предоставяне на трети лица.

 • Промяна в цената на стоката, настъпила след извършване на Приемането на офертата от ПРОДАВАЧА, не се отразява на сключения договор между страните.
 • Всички използвани имена, търговски марки (комбинирани, словни или фигуративни), както и лога на компании, са използвани правомерно и същите са защитени от ЗАПСП. ПРОДАВАЧЪТ не претендира да е носител на права на интелектуална собственост, включително да е собственик на всички марки, чиито продукти продава, и не нарушава чужди права на интелектуална собственост. Всички снимки в сайта са със запазени авторски права и използването им без знанието и разрешението на автора е грубо нарушение на Закона за авторското право и сходните му права.
 1. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА.

Чл. 9. (1) ПОТРЕБИТЕЛИТЕ използват предимно интерфейса на страницата на ПРОДАВАЧА/ТЪРГОВЕЦА в платформата https://biberon.bg, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от доставчиците в платформата https://biberon.bg стоки.

 • В случаите на поръчка на стоки без извършване на регистрация от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, последният приема тези общи условия с момента на финализиране на поръчката.

Чл. 10. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ сключват договора за покупко-продажба на стоките в платформата https://biberon.bg по следната процедура:

 • Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата https://biberon.bg.
 • Избиране на една или повече от предлаганите от ПРОДАВАЧА/ТЪРГОВЕЦА в платформата https://biberon.bg стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка.
 • Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на ПОТРЕБИТЕЛЯ като страна по договора.
 • Предоставяне на данни за извършване на доставката;
 • Избор на способ и момент за плащане на цената;
 • Потвърждение на поръчката;
 • След натискане на бутона „Поръчай“ (или друг бутон с подобен смисъл), ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да закупи стоката/стоките, намиращи се в количката, като това действие има правно обвързваща сила спрямо ТЪРГОВЕЦА. Договорът за покупко-продажба се счита сключен от момента на получаване на потвърждението за поръчката, отправено от ТЪРГОВЕЦА към ПОТРЕБИТЕЛЯ.
 • ТЪРГОВЕЦЪТ има право да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделни договори за покупко-продажба стоки.
 • Поръчката може да бъде направена както от регистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ на сайта, така и от гости на сайта, без валидно направена предварителна регистрация.
 • Данните, които регистрираните потребители предоставят, следва да бъдат посочени при поръчка и от нерегистрираните потребители.
 • Регистрираните потребители могат да правят поръчки през платформата и при индивидуални условия, използвайки промоционален код, предоставен от ТЪРГОВЕЦА,
 • който имат право на допълнителни отстъпки. Редът за предоставяне на подобен тип отстъпки и промоционални кодове се определя от ТЪРГОВЕЦА и представлява търговска тайна

(12). Индивидуалните условия могат да бъдат предоставяни на ПОТРЕБИТЕЛите за целия асортимент от предлагани стоки или за отделни групи артикули.

(13). Регистрацията на потребителски профил не се явява задължително условие за сключването на договор за покупка на стоки.

(14). При поръчка на повече от един артикул от ПОТРЕБИТЕЛЯ, страните сключват отделен договор за всеки един от артикулите, независимо, че стоките са избрани с едно електронно заявление. Упражняването на правата във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба за другите стоки.

(15). В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП, упражняването на правото на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на Потребителя.

(16). ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдените поръчки, в случай, че стоките, които са предмет на поръчката, направена валидно от ПОТРЕБИТЕЛЯ, не са налични или са с констатирани дефекти. В тези случаи ТЪРГОВЕЦЪТ не дължи каквито и да е неустойки за неизпълнението на договора за покупко-продажба, а единствено връщане на заплатените суми, в случай, че Потребителят е извършил предварително плащане. При отказ от доставка, ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя своевременно по имейл или с телефонно обаждане. ПРОДАВАЧЪТ може да откаже обработка на поръчката и когато съществуват основателни съмнения, че поръчката е неавтентична, в това число, че не изхожда от ПОТРЕБИТЕЛа, описан в същата или поради грешно изписана цена за даден продукт или поради други технически причини.

(17). Всички сключени договори се съхраняват от ТЪРГОВЕЦА в съответната информационна система, при съблюдаване на всички стандарти за сигурност и спазване на законовите изисквания. При изразено от ПОТРЕБИТЕЛЯ изрично желание, ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя в разумен срок съответния договор, както и всички приложения към него.

(18). Със сключването на договор за покупка на стоки ПОТРЕБИТЕЛЯТ заявява изрично желанието си да му бъде издадена фактура. В случаите, в които потребителят е избрал да получи такава, потребителят приема документирането да става с електронни фактури и електронни известия към тях в съответствие с чл. 114 от ЗДДС. Издаването и предаването на същите става в съответствие с чл. 113 от ЗДДС.

 • Ако поръчаната стока не е в наличност, представител на ТЪРГОВЕЦА следва да уведоми своевременно ПОТРЕБИТЕЛЯ. В случай, че Потребителят не се съгласи поръчката да се отнесе за друга стока при същите или сходни условия, поръчката се счита анулирана.
 • Преди ПОТРЕБИТЕЛЯТ да бъде обвързан от договор или от предложение за сключване на договор, вкл. договор от разстояние или от договор извън търговския обект, ПРОДАВАЧЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ по ясен и разбираем начин цялата нормативно изискуема информация, освен ако тя е ясна от контекста или от естеството
 • характера на стоката или услугата. Информацията по предходното изречение включва, но не само описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, продажната цена с включен ДДС, информация за начините за плащане и доставка.
 • Цветовете в снимките на Стоките са ориентировъчни и са възможни вариации в зависимост от настройките на монитора на ПОТРЕБИТЕЛЯ. ПРОДАВАЧЪТ не носи


отговорност за възможни неточности при продуктови изображения, подадени от Производители и доставчици. За уточняване на точен нюанс по цветови картел на Производител, моля, свържете се с нас на посочените телефони.

 

 1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 11. (1) ПРОДАВАЧЪТ/ТЪРГОВЕЦЪТ и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

 • ПРОДАВАЧЪТ/ТЪРГОВЕЦЪТ може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.
 • Πpaвaтa нa ΠOЛЗВAТEЛИТE във вpъзĸa c дocтaвeнитe cтoĸи ce yпpaжнявaт oтдeлнo зa вceĸи дoгoвop зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa. Упpaжнявaнeтo нa пpaвa във вpъзĸa c дocтaвeнa cтoĸa нe зacягa и нямa дeйcтвиe пo oтнoшeниe нa дoгoвopитe зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa нa дpyгитe cтoĸи. B cлyчaй чe ΠOЛЗВAТEЛЯТ имa ĸaчecтвoтo нa пoтpeбитeл пo cмиcълa нa Зaĸoнa зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe, yпpaжнявaнeтo нa пpaвo нa oтĸaз oт

дoгoвopa зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa нa oпpeдeлeнa cтoĸa нe зacягa дoгoвopитe зa пoĸyпĸo-

пpoдaжбa нa дpyгитe cтoĸи, дocтaвeни нa пoтpeбитeля. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се ползват от законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба.

 • В случай на доставка на стоки, които се доставят промоционално заедно с други стоки в комплект, с предимство се прилагат правилата за доставка и връщане на съответния комплект, както са обявени в профила на стоката в електронния магазин.

Чл.12. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба ПОТРЕБИТЕЛЯТ е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

Чл. 13. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

 • По отношение на стоки, които се доставят промоционално заедно с други стоки
 • комплект цената за комплекта се отнася само в неговата цялост и е неразделна за отделни стоки от комплекта.
 • В случай че ПРОДАВАЧЪТ/ТЪРГОВЕЦЪТ приеме връщане на една стока от комплект по ал. 2, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да му бъде възстановена сума за върнатата стока от комплекта, която е пропорционална на съотношението между цените на стоките от комплекта в електронния магазин на ПРОДАВАЧА/ТЪРГОВЕЦА когато не се предлагат в комплект една с друга.

VII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 14. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на ПРОДАВАЧА/ТЪРГОВЕЦА в платформата https://biberon.bg. За всяка конкретна стока Потребителят бива уведомен непосредствено преди финализирането на поръчката в платформата https://biberon.bg приблизително колко дни ще отнеме доставката й. Посочените в платформата https://biberon.bg дни необходими за доставка са ориентировъчни и ПРОДАВАЧЪТ/ТЪРГОВЕЦЪТ не гарантира за тях, но гарантира, че ще направи всичко възможно, за да достави стоката в посочените дни.

 • В случай че Потребителят и ПРОДАВАЧЪТ/ТЪРГОВЕЦЪТ в платформата https://biberon.bg не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30

календарни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до ПРОДАВАЧА/ТЪРГОВЕЦА чрез сайта на ПРОДАВАЧА/ТЪРГОВЕЦА в платформата https://biberon.bg.

 • Ако ПРОДАВАЧЪТ/ТЪРГОВЕЦЪТ в платформата https://biberon.bg не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това ПОТРЕБИТЕЛЯ и да възстанови платените от него суми. В тези случаи ПРОДАВАЧЪТ/ТЪРГОВЕЦЪТ не би могъл да бъде държан отговорен доколкото е уведомил Потребителя за изчерпаните количества.
 • ПРОДАВАЧЪТ/ТЪРГОВЕЦЪТ може да откаже обработка на поръчката, когато съществуват основателни съмнения, че поръчката е неавтентична, в това число, че не изхожда от Потребителя, описан в същата или когато заявения с поръчката продукт временно не е наличен поради изчерпване на количествата или други технически причини, като в такъв случай ПРОДАВАЧЪТ/ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ по имейл или телефон и възстановява заплатените от него суми. ПРОДАВАЧЪТ/ТЪРГОВЕЦЪТ може да откаже обработка на поръчка и когато броят или обемът на поръчаните артикули надхвърля обичайното им потребление от ПОТРЕБИТЕЛ-потребител по смисъла на ЗЗП и има основание да се смята, че поръчката се прави с цел препродажба и не попада в обхвата на потребителска покупко-продажба.
 • При неточни данни, предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ, за адрес на доставка и телефон или отсъствие на Потребителя на адреса, както и при невъзможност за доставяне на стоката поради причини, независещи от ПРОДАВАЧА/ТЪРГОВЕЦА, стоката се връща
 • остава в складовете на ПРОДАВАЧА/ТЪРГОВЕЦА. В този случай стоката не се пази за ПОТРЕБИТЕЛЯ, освен ако не е заплатена предварително. При предварително заплатена стока, същата се пази в срок от 15 дни от връщането й, а след изтичането на този срок и ако

ПОТРЕБИТЕЛЯТ не я потърси от ПРОДАВАЧА/ТЪРГОВЕЦА, то ПРОДАВАЧА/ТЪРГОВЕЦА ще върне полученото плащане, с изключение на сумата, изразходвана за доставка и съхранение. При неточни или сгрешени данни, предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ за адрес на доставката, при което стоката бъде изпратена на грешния адрес, разходите за куриерска услуга за пренасочване на пратката, са за сметка на

ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 • В случай, че стоката не бъде доставена на ПОТРЕБИТЕЛЯ в рамките на посочения срок на доставка, то на ПОТРЕБИТЕЛЯ не се дължи обезщетение. Причини, които биха забавили доставката извън рамките на посочените в платформата на https://biberon.bg дни, са: натоварване и брой поръчки за периода над средното и над обичайното за ПРОДАВАЧА/ТЪРГОВЕЦА; вина в куриерската фирма като например ненавременна организация на куриера, прекомерна натовареност на куриера, непредвидими технически и информационни проблеми при куриера или метеорологични условия възпрепятстващи куриера; непредвидими технически проблеми в системите на ПРОДАВАЧА/ТЪРГОВЕЦА; вина в доставчиците на ПРОДАВАЧА/ТЪРГОВЕЦА, от които последният се снабдява с продукта; лоши метеорологични условия и др. форсмажорни обстоятелства, които биха попречили на нормалната организационна дейсност на ПРОДАВАЧА/ТЪРГОВЕЦА.
 • Във всички случаи, ПРОДАВАЧЪТ/ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира и се ангажира, че ще достави стоката на ПОТРЕБИТЕЛЯ с не повече от 15 работни дни закъснение над ориентировъчно посочените дни за доставка в платформата https://biberon.bg.

Чл. 15. ПРОДАВАЧЪТ/ТЪРГОВЕЦЪТ в платформата https://www.biberon.bg се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на хранителни добавки.

Чл. 16. ПРОДАВАЧЪТ/ТЪРГОВЕЦЪТ информира ПОТРЕБИТЕЛЯ за цената на транспортните и куриерските разходи непосредствено преди завършване на поръчката, като цената на доставката може да варира според продукта, метода и адреса на доставка, избрани от ПОТРЕБИТЕЛЯ. При допълнително пренасочване на вече заявена поръчка от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ или при необходимост от повторно посещение на заявения адрес, ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща цената на доставката в размери определени съгласно тарифата на съответния куриер. Условията за безплатна доставка, когато има такива, не се прилагат и в случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ заяви посещение на адрес в определен от него час или диапазон на деня.

Чл. 17. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от куриера и ако не отговаря на изискванията или има видими счупвания

 • дефекти, да откаже приемането й от куриера и да уведоми за това незабавно ПРОДАВАЧА/ТЪРГОВЕЦА в платформата https://biberon.bg.
 • Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не откаже стоката от куриера и не уведоми ПРОДАВАЧА/ТЪРГОВЕЦА в платформата https://www.biberon.bg съгласно ал. 1, стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.
 • В случай, че при доставяне на стоката ПОТРЕБИТЕЛЯТ желае да я откаже и да не я приеме, разходите за транспорт в двете посоки са за негова сметка.

Чл. 18. ПРОДАВАЧ/ТЪРГОВЕЦЪТ осигурява необходимия сервиз за стоката съгласно разпоредбите на раздел X. ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИИ.

Чл. 19. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон и Закона защита на потребителите.

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 20. Настоящите общи условия и договора на ПОТРЕБИТЕЛЯ с ПРОДАВАЧА/ТЪРГОВЕЦА в платформата https://biberon.bg се прекратяват в следните случаи:

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 • в случай на заличаване на регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ в платформата https://biberon.bg. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

Чл. 21. ПРОДАВАЧЪТ/ТЪРГОВЕЦЪТ има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва платформата https://biberon.bg в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.


 1. ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИЯ. УСЛОВИЯ ПРИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКАТА.

Чл. 22. В случай че бъде открито несъответствие между поръчаната и доставената стока, установено при първоначалния преглед, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното. Такова несъответствие може да бъде резултат на някоя от следните причини:

 • повреда при транспортиране;
 • производствени дефекти;
 • явни липси на елементи от стоката;
 • изпращане на грешна стока, различна от поръчаната;
 • несъответствие с поръчания вид, размер или цвят.

Чл. 23. В случая по чл. 22, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да избира между:

 • възстановяване на заплатената сума в пълен или частичен размер, съответстващ на дефекта;
 • замяна на стоката с нова такава;
 • при изчерпана наличност, ТЪРГОВЕЦЪТ може да предложи замяна с алтернативна стока със сходни характеристики, на цена равна или по-висока, от тази на оригиналния продукт;
 • безплатно извършване на ремонт, ако дефектът на стоката позволява такъв и стойността на същия не надвишава стойността на поръчаната стока;

Чл. 24. Рекламацията следва да се предяви на имейл: [email protected]

Чл. 25. (1) Връщането на стоката при рекламация, с изключение на случаите на фабричен дефект или повреди при транспорта, се осъществява при следните кумулативни условия:

 • липса на повреди, причинени от неправилна употреба;
 • представяне на документ за направеното плащане при покупката на стоката.
 • При невъзможност за представяне на документите по предходната алинея, ПОТРЕБИТЕЛЯТ попада в условията на невъзможност да върне стоката.

Чл. 26. При замяна на стоката, транспортните разходи и в двете посоки са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ, освен в случай, че замяната се е наложила по вина на ТЪРГОВЕЦА.

Такава вина е налице в случай на изпращане на стока, при която има несъответствие във външния вид и дефектът не е производствен или настъпил при транспортирането на правилната стока.

 1. ГАРАНЦИЯ И УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Чл. 27. (1)Законова гаранция – законовата гаранция представлява задължението на продавача да гарантира съответствието на продадената вещ с предмета на договора за продажба за срок от 2 години и започва да тече от момента на прехвърляне на собствеността върху съответната стока (моментът, в който стоката е доставена на ПОТРЕБИТЕЛЯ).

(2). Всички продукти, закупени от платформата, се доставят с надлежно попълнена гаранционна карта и предоставена търговска гаранция от производителя за срок от 2 години. Търговската гаранция започва да тече от получаването на стоката, като същата важи само при спазване на инструкциите за експлоатация на съответната стока.

(3). Преди ПОТРЕБИТЕЛЯТ да пристъпи към експлоатация на конкретната стока, следва внимателно да прочете указанията за експлоатация

(4). В случай на повреда, попадаща в обхвата на гаранционното покритие, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да се свърже с ТЪРГОВЕЦА посредством посочените в настоящите Общи условия данни за контакт, като следва да са спазени кумулативно следните гаранционни условия:

 • предоставяне на продукта в оригиналната му опаковка, заедно с попълнена в цялост гаранционна карта;
 • предоставяне на фактура и/или касова бележка;
 • писмено описание на дефекта и обстоятелствата, при които е открит;
 • адрес и телефон за обратна връзка.

(5). ТЪРГОВЕЦЪТ следва да даде отговор на ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок от 14 дни относно правото му на гаранционно обслужване. В случай че има право на такова, то срокът за отстраняване на дефектите е 30 дни от предоставяне на повредената стока, съгласно гореописаните условия.

XII. ИЗКЛЮЧЕНИЕ ОТ ГАРАНЦИОННОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Чл. 28. (1) Рискът от повреди, които са настъпили вследствие на неправилната употреба, монтаж, съхранение, експлоатация, транспорт или нерегламентирано отстраняване на дефекти на продукта, е изцяло за ПОТРЕБИТЕЛЯ. Гаранцията не важи при неспазване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на указанията за сглобяване, монтаж или експлоатация на съответния продукт.

(2). ПОТРЕБИТЕЛЯТ не може да се позове и губи правата си по предоставената гаранция и в следните случаи:

а) при липса на касова бележка или фактура;

б) при опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизирано от ПРОДАВАЧА лице или сервизен център;

в) в случай на повреди, причинени от неправилна експлоатация; г)

в случай на нарушаване на физическата цялост на продукта;

д) в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта.

Чл. 29. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 30. Настоящите общи условия влизат в сила за всички ПОТРЕБИТЕЛИ на 22.11.2021 г.

Чл. 31. Промо кодовете за отстъпки при закупуване на продукти, не важат за стоки, които вече са намалени, приложена им е друга отстъпка или са със стикер ТОП ЦЕНА, с

изключение на промо кодове, които са изрично упоменати от ПРОДАВАЧА/ТЪРГОВЕЦА и се ползват за допълнителна отстъпка.

Чл. 32. Промо кодовете за отстъпки при закупуване на продукти, не важат за стоки, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ желае да закупи на изплащане/на лизинг, без значение дали съответната стока е с вече намалена цена или не.

XIII. ДОСТАВКА НА СТОКИ

Чл.33. (1) Доставката на всички продукти, закупени чрез Онлайн магазина, се извършва с услуга на куриерска фирма. Срокът за доставка на стоката е съгласно условията на куриерската фирма.

 • периоди на промоции, големи намаления или необичайна натовареност, е възможно доставката да отнеме до 10 работни дни, като ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за забавянето.
 • Стоки, поръчани до 13:00 ч. в работен ден, се обработват и предават за изпращане в рамките на същия работен ден и се доставят в рамките на 24 часа.
 • Стоки, поръчани след 13:00 ч. в работен ден, през почивен ден или на празник, се обработват в първия следващ работен ден.
 • ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да избере доставка до посочен от него адрес или до офис на куриерската фирма.
 • При желание на ПОТРЕБИТЕЛЯ за промяна параметрите на доставката (други срокове за доставка, избор на фиксиран час, експресна доставка, отложена дата или друго специално условия), той може да заяви това на телефон на куриерската фирма, виден на сайта.
 • Посочените срокове за доставка в настоящите Общи условия не важат за всички населени места в Република България, като същите са обвързани със сроковете за доставка на куриерската фирма.
 • При непълен, неточен или неистински адрес, или предоставени неверни данни за контакт с ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за забавените или недоставени пратки.
 • Ако при поръчка на дадена стока, ПОТРЕБИТЕЛЯТ избере да ползва услугата „доставка до офис“, предлагана от куриерската фирм, то Потребителят следва да бъде уведомен относно пристигането на стоката посредством СМС, имейл или друг начин, използван от съответния ПРОДАВАЧ/ТЪРГОВЕЦ, съгласно неговите Общите условия.
 • ПОТРЕБИТЕЛЯТ, получил при успешната регистрация на поръчката номер на товарителница, следва да се информира дали пратката е пристигнала в избрания офис на куриер, преди да отидете до него.
 • Ако продуктът в момента не е в наличност, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще бъде уведомен за срока на доставката при потвърждаване на поръчката по телефона от страна на ТЪРГОВЕЦА. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да предложи на ПОТРЕБИТЕЛЯ заместващи продукти със същото или по-високо качество и стойност, които могат да бъдат поръчани. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не желае да поръча заместващи продукти, поръчката му бива анулирана.
 • Стоката се предава на ПОТРЕБИТЕЛЯ или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на ПОТРЕБИТЕЛЯ. При предаване на стоката ПОТРЕБИТЕЛЯТ или третото лице подписва придружаващите я документи. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема и всички допълнителни разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

(12). Изпълнението на поръчката може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните причини:

 • Една или всички от поръчаните стоки не са в наличност. В този случай ще бъде установен контакт с ПОТРЕБИТЕЛЯ в най-кратък срок.
 • Не е извършено плащане или забавяне на плащането от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, когато е уговорено предварително заплащане. В тези случаи поръчката няма да бъде изпълнена, докато не се осъществи плащането. Изключение прави случаят,
 • който е избран начин на плащане при доставка (с наложен платеж).
 • ПОТРЕБИТЕЛЯТ е посочил грешен или непълен адрес за доставка и/ или не е посочил представител, който да получи поръчката. В този случай ТЪРГОВЕЦЪТ се опитва да се свърже с ПОТРЕБИТЕЛЯ на посочения телефон или e-mail (ако са посочени такива и са верни) и уточнява условията, при които ще бъде потвърдена и извършена поръчката. При неточни данни, предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ, за адрес на доставка и телефон или отсъствие на ПОТРЕБИТЕЛЯ на адреса, както и при невъзможност за доставяне на стоката поради причини, независещи от ПРОДАВАЧА, стоката се връща и остава в складовете на ПРОДАВАЧА. В този случай стоката не се пази за ПОТРЕБИТЕЛЯ, освен ако не е заплатена предварително. При предварително заплатена стока, същата се пази в срок от 15 дни от връщането й, а след изтичането на този срок и ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не я потърси от ПРОДАВАЧА, то Продавачът връща полученото плащане. При повторно посещение на адрес, ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща и допълнителните разходи за транспорт.
 • Липса на телефон за контакт с ПОТРЕБИТЕЛЯ. Поръчката няма да бъде задвижена, поради невъзможност за потвърждаването й.

XIV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл. 34. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, който има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите може да откаже направена поръчка, без да е необходимо да упоменава причини за отказа. Отказ на поръчка може да се направи по телефона или на имейла, посочени в настоящите Общи условия за контакт с ТЪРГОВЕЦА.

Чл. 35. (1) Правото на отказ се счита за валидно упражнено тогава, когато е направено посредством изпращането на формуляр (Приложение 1) в 14-дневен срок от получаване на стоката или по друг недвусмислен начин е изразил изричното си желание да се откаже от договора, посочвайки следната информацията:

 • номера на направената поръчка;
 • телефонния номер и имена за индивидуализацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, посочени
 • поръчката, ако е направена като гост или съответно потребителското име, ако е регистриран в сайта;
 • стойността на поръчката.
 • случай, че правото на отказ е упражнено след 14-тия ден от получаване на стоката и/или стоката е изпратена обратно към Доставчика след 14-тия ден от получаването й от Потребителя, но не по-късно от 30-тия ден от получаването й, заплатените за стоката суми се възстановяват само под формата на кредит в личния профил на Потребителят в сайта на Доставчика или чрез издаване на ваучер на името на Потребителя, които следва да се използват отново в този „Сайт“.
 • Няма право на връщане за бельо, хранителните, козметичните и санитарни продукти като добавки, пелени, мокри кърпички, продукти за хигиена, и други продукти, които, губят свойствата и ефективността си след разопаковане. Правото на отказ не е валидно и във всички изброени случаи на чл. 57 от Закона за защита на потребителите.
 • ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:
 • при доставка на стоки, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от ПРОДАВАЧА и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
 • при доставка на стоки, изработени по поръчка на ПОТРЕБИТЕЛЯ или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 • при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 • при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 • при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

Чл. 36. В случай на упражняване правото на отказ, ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да изпрати на ПОТРЕБИТЕЛЯ потвърждение за получаването на отказа. Когато ПРОДАВАЧЪТ не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на ПОТРЕБИТЕЛЯ докато не получи стоките или докато ПОТРЕБИТЕЛЯТ не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано. След получаване на стоките, ПРОДАВАЧЪТ следва да ги прегледа и да се увери, че нищо не липсва и че стоката е в добър търговски вид.

Чл. 37. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние, ТЪРГОВЕЦЪТ възстановява всички суми, заплатени от ПОТРЕБИТЕЛЯ, с изключение на разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на ПОТРЕБИТЕЛЯ да се откаже от договора съгласно настоящите Общи условия.

Чл. 38. (1) ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от ПОТРЕБИТЕЛЯ при първоначалната трансакция, освен ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие, че това не е свързано с допълнителни разходи за ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 • Търговецът е длъжен да възстанови получените суми, по банкова сметка, посочена от ПОТРЕБИТЕЛЯ. В случай че плащането е направено посредством кредитна или дебитна карта, както и чрез някоя платежна система, разрешена за ползване, връщането на сумата е възможно само по същата сметка, от която е постъпило плащането.

Чл. 39. ТЪРГОВЕЦЪТ няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от стандартна доставка, предлагана от ТЪРГОВЕЦА.

Чл. 40. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да получи следната информация, преди да сключи договор за покупка на стока от разстояние:

 • Името и адреса на ТЪРГОВЕЦА;
 • Основните характеристики на стоките, посочени в продуктовите

описания; - Цената на стоките, с включени всички данъци и такси;

 • Стойността на пощенските или транспортните разходи, които не са включени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка;
 • Начина на плащане, доставка и изпълнение на Договора
 • Правото на ПОТРЕБИТЕЛЯ да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната, съгласно настоящите Общи условия;
 • Периодът, за който направеното предложение или цена остават в сила. Ако предложението в Онлайн магазина е до изчерпване на количествата, то същото ще бъде упоменато изрично.

Чл. 41. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да върне стоката в търговски вид, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който е информирал ПРОДАВАЧА за отказа си от договора. Разопаковането на стоката следва да не е довело до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката. В случай на нарушен търговски вид на стоката, ПРОДАВАЧЪТ има право по своя преценка да начисли на ПОТРЕБИТЕЛЯ разходи за възстановяване на стоката в търговски вид. Съгласно чл. 55, ал. 4 от ЗЗП, ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

Чл. 42. При връщане на стоката, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да я върне заедно

 • пълния получен комплект, без увреждания, както и всички съпътстващи документи – касов бон, фактура, приемо-предавателен протокол, опаковка, пълна документация, гаранционна карта (ако са издадени такива).
 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА/ПРОДАВАЧА, СОБСТВЕНИК НА УЕБ САЙТА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ.

Чл. 43 В случай на упражняване правото на отказ от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, съгласно условията на чл.35, ТЪРГОВЕЦЪТ/ ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да изпрати на ПОТРЕБИТЕЛЯ потвърждение за получаването на отказа и да задържи плащането на сумите на ПОТРЕБИТЕЛЯ докато не получи стоките или докато ПОТРЕБИТЕЛЯТ не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано. След получаване на стоките, ТЪРГОВЕЦЪТ/ ПРОДАВАЧЪТ следва да ги прегледа и да се увери, че нищо не липсва и че стоката е в добър търговски вид.

Чл. 44. В случай на изпълнение на задълженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ по чл. 35-36, ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да възстанови всички суми, заплатени от ПОТРЕБИТЕЛЯ, с изключение на разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на ПОТРЕБИТЕЛЯ да се откаже от договора съгласно настоящите Общи условия.

Чл. 45. (1) ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от ПОТРЕБИТЕЛЯ при първоначалната трансакция, освен ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие, че това не е свързано с допълнителни разходи за ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 • Търговецът е длъжен да възстанови получените суми, по банкова сметка, посочена от ПОТРЕБИТЕЛЯ. В случай че плащането е направено посредством кредитна или дебитна карта, както и чрез някоя платежна система, разрешена за ползване, връщането на сумата е възможно само по същата сметка, от която е постъпило плащането.
 • При възстановяване на суми, получени посредством системата на EasyPay, последните се възстановяват по посочена от ПОТРЕБИТЕЛЯ сметка.

Чл. 46. ТЪРГОВЕЦЪТ няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от стандартна доставка, предлагана от ТЪРГОВЕЦА.

Чл. 47. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да получи върнатата стоката в търговски вид, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който

 • информиран от ПРОДАВАЧА за отказа си от договора. Разопаковането на стоката следва да не е довело до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката. В случай на нарушен търговски вид на стоката, ПРОДАВАЧЪТ има право по своя преценка да начисли на ПОТРЕБИТЕЛЯ разходи за възстановяване на стоката в търговски вид. Съгласно чл. 55, ал. 4 от ЗЗП, ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

Чл. 48. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да получи върната стока заедно с пълния получен комплект, без увреждания, както и всички съпътстващи документи – касов бон, фактура, приемо-предавателен протокол, опаковка, пълна документация, гаранционна карта (ако са издадени такива).

Чл. 49. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да изменя общите условия и при промяна да опевестява последната на САЙТА.

XVI. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 50. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да обезщети и да освободи от отговорност ПРОДАВАЧА при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на ПОТРЕБИТЕЛЯ, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 51. ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 52. (1) ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от ПОТРЕБИТЕЛЯ на трети лица.

 • ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност за времето, през което Сайтът не е достъпен поради непреодолима сила.
 • ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в Сайта, включително и за увреждане на здравословното състояние на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ в резултат на подобни коментари, мнения или публикации.

Чл. 53. (1) ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

 • ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за

ПОТРЕБИТЕЛЯ, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е ПОТРЕБИТЕЛЯ.

XVII. HAЧИН НA ПЛAЩAНE

Чл. 54. (1) B онлайн магазина ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да плати посредством:

 • Наложен платеж при доставка – директно на куриера;
 • Онлайн плащане с кредитна или дебитна карта (Maestro, Borica, Visa, VisaElectron, MasterCard, DinersClub и Discover), посредством Виртуални ПОС терминални устройства;

Банкова сметка:................................................

 • Ако плащането постъпва от чужбина, всички банкови комисионни са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е избрал да плати с банков превод, всички срокове за доставка започват да текат от заверяването на банковата сметка на Търговеца.
 • В случай на упражняване правото на връщане на стока, съгласно настоящите Общи условия, то сумата, заплатена посредством ПОС терминалните устройства ще бъде възстановена по банковата сметка на платеца, от която е постъпило плащането.

 

XVIII. ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 55 (1) Всички лични данни, които посетителите на Сайта предоставят, се обработват само и единствено за целите на сключването на договор за продажба на стоки от разстояние и доставката на поръчаните продукти, и се съхраняват съгласно Политиката за поверителност, която можете да намерите тук.

(2). ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се съгласи да предостави на ТЪРГОВЕЦА данни, които да бъдат обработвани за целите на директния маркетинг – изпращане на търговски съобщения, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрази своето съгласие за получаване на такива съобщения.

(3). ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се откаже от даденото съгласие на ТЪРГОВЕЦА по ал. 2. като изпрати съответното заявление, в съответствие с Политиката за поверителност.

(4). ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до „К и К 92” ЕООД или на електронен адрес: [email protected]

(5). Заедно с предоставянето на своите данни, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с него да се свързват: ТЪРГОВЕЦА, трети лица, в т.ч. и доставчици на куриерски услуги, Marketplace търговци, партньори на ТЪРГОВЕЦА, неправителствени организации, търговски дружества и други, когато това е предвидено от определено законодателство.

(6). ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се откаже от даденото съгласие по ал. 5. като изпрати писмено съобщение до „К и К 92” ЕООД или на електронен адрес: [email protected].

(7). В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ избере да ползва услугата „Информационен бюлетин“, то личните данни, които той предоставя ще бъдат обработвани на основание неговото съгласие, след изричното му и свободно предоставяне, посредством отбелязване на поле „Съгласен съм да бъда част от информационния бюлетин на https://biberon.bg и съм запознат с Политиката за поверителност“.

(8). Условията, целите и начина на събиране и обработване на личните данни са посочени в Политиката за поверителност.


XIX.ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 56. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

Чл. 57. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

 1. XX. ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 58. Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Платформата, са изключителна собственост на ТЪРГОВЕЦА.

Чл. 59. ТЪРГОВЕЦЪТ има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с Платформата, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

Чл. 60. Нищо в сключения между ТЪРГОВЕЦА и ПОТРЕБИТЕЛЯ договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на ТЪРГОВЕЦА последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да

 • начин каквато и да е част от Съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Платформата или описанията на Продуктите или Услугите, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Платформата съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на ТЪРГОВЕЦА върху Съдържанието. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на „К и К 92“ ЕООД.

Чл. 61. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели и само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този Документ.

Чл. 62. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на „К и К 92“ ЕООД за това и само за частта от Съдържанието, по начина и до степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между „К и К 92“ ЕООД и ПОТРЕБИТЕЛЯ и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на „К и К 92“ ЕООД, който има право да потърси отговорността на ПОТРЕБИТЕЛЯ за това.

Чл. 63. Простото изпращане до ПОТРЕБИТЕЛЯ или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на „К и К 92“ ЕООД няма да се счита за съгласие от страна на „К и К 92“ ЕООД да позволи на ПОТРЕБИТЕЛЯ да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от „К и К 92“ ЕООД.

Чл. 64. Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от „К и К 92“ ЕООД.

 

XXI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 65. (1) ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на сайта. В случай на такава промяна, ТЪРГОВЕЦЪТ ще публикува на Сайта изменената версия на Общите условия.

 • Общите условия могат да се противопоставят на ПОТРЕБИТЕЛЯ от момента,
 • който са публикувани на Сайта. За всеки сключен Договор за продажба чрез Онлайн платформата се прилагат Общите условия, които са били в сила към момента на сключването му. За всички неуредени с настоящите ОУ случаи, се прилага действащото към момента законодателство в Република България.
 • Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общите условия се окаже недействителна или неприложима, независимо от причината за това, то това не влече недействителност или неприложимост на останалите разпоредби.
 • ПРОДАВАЧЪТ/ТЪРГОВЕЦЪТ в платформата https://biberon.bg и ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ в един от следните случаи:

1) след изричното му уведомяване от ПРОДАВАЧА/ТЪРГОВЕЦА в платформата https://.biberon.bg и ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или

2) след публикуването им на сайта на ПРОДАВАЧА/ТЪРГОВЕЦА в платформата https://biberon.bg и ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;

3) с изричното му приемане от ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез профила му в сайта на ПРОДАВАЧА/ТЪРГОВЕЦА в платформата https://biberon.bg.

 • ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че всички изявления на ПРОДАВАЧА/ТЪРГОВЕЦА в платформата https://biberon.bg, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от ПОТРЕБИТЕЛЯ, при регистрацията. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 66. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между ПРОДАВАЧА/ТЪРГОВЕЦА в платформата http://www.biberon.bg и ПОТРЕБИТЕЛЯ, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 67. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 68. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

XXII. ДЕФИНИЦИИ

Чл. 69. Следните думи и изрази се използват в Общите условия със следното значение:

„Договор за продажба“ означава сключеният посредством платформата договор за покупко-продажба на стоки от разстояние, за който се отнасят настоящите Общи условия

 • към който те са неразделна част. Договор за покупко-продажба от разстояние е всеки договор, сключен между търговец и потребител, като част от организирана система за

продажби от разстояние, без едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя и чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора.

„ПРОДАВАЧ/ТЪРГОВЕЦ“ означава търговец, който физически доставя закупената стока до адрес, посочен от Потребителя и работи съгласно изискванията на Закона за пощенските услуги;

“Минимална стойност на поръчката“ означава изискването на Търговеца относно стойността на поръчаните продукти, предмет на договора за покупка на стоки от разстояние, която трябва да бъде достигната посредством поръчката на един или няколко продукта, за да бъде сключен такъв договор.

Минималната стойност на поръчката е 15 лв. (петнадесет).

„Общи условия/ОУ” означава  настоящите  Общи условия, намиращи се  на https://biberon.bg, представляващи неразделна част от договора за продажба на стоки от разстояние с Продавача и имащи характера и силата на договор сключен между страните; „Онлайн магазин/Магазина/Платформата“  означава  организирана система  за

електронна търговия от разстояние с уеб адрес: https://biberon.bg;

„Продавач/Търговец“ означава дружеството „К и К 92“ ЕООД, ЕИК 206365513, със седалище и адрес на управление: България, гр. Велико Търново, ул. „Магистрална“ № 3, ет. 4, представлявано от Управителя Кристиян Дешков;

„Поръчка“ означава всяка направена заявка от потребител на Сайта, приета изрично от ПРОДАВАЧА чрез изпращане на потвърждение по имейл, обаждане по телефон или по друг недвусмислен начин;

„ПОТРЕБИТЕЛ“ означава ПОТРЕБИТЕЛ или посетител на Онлайн магазина;

„Продукт/Стока“ означава всяка вещ, предлагана от Продавача посредством Сайта. „Нов потребител“ означава регистриран потребител, IP адресът на който не е

регистриран в базата данни на Сайта и има различен имейл адрес, домашен/служебен адрес и различен телефонен номер.

„Страни/те” означава Потребителя/ПОЛЗВАТЕЛЯ и ТЪРГОВЕЦА/ПРОДАВАЧА; „Сайт/а“ означава обособена част от „К и К 92“ ЕООД – виртуален информационен ресурс в интернет и платформа за онлайн търговия и продажба на детски стоки с адрес за достъп https://biberon.bg , които стоки се доставят след изричното им заявяване от

страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ;

„Търговски вид“ означава вид, който да позволява последващата продажба на Стоката като нова.

Сравнение на продукти